ஆறுமுக நாவலரின் பாலபாடம்
நான்காம் புத்தகம்

 1. கடவுள்

 2. ஆன்மா

 3. கடவுள் வழிபாடு

 4. ஈசுரத்துரோகம்

 5. அருள்

 6. கொலை

 7. புலாலுண்ணல்

 8. கள்ளுண்ணல்

 9. களவு

 10. வியபிசாரம்

 11. பொய்

 12. அழுக்காறு

 13. கோபம்

 14. சூது

 15. செய்ந்நன்றியறிதல்

 16. பெரியோரைப் பேணல்

 17. தானம்

 18. கல்வி

 19. செல்வம்

Home Page Arumuga Navalar's home page Yogaswami's Page

Return to Top